Data Available at Indian Stations
STATION CODE YEAR DATA NOT AVAILABLE
ALIBAG ABG 1925-1998  
ANNAMALAINAGER ANN 1964-1965,1967, 1968,1972-1975, 1980-1993  
ETTAIYAPURAM ETT 1996-1998  
HYDERABAD HYB 1965,1985-1989, 1991-1998 1966-1984,1990,1995
JAIPUR JAI 1979-1988  
KODAIKANAL KOD 1957-1959, 1980, 1994-1998 1960-1979
NAGPUR NGP 1995-1998  
PONDICHERRY PND 1995-1998  
SABHAWALA SAB 1964-1966, 1972-1974, 1985-1989 1967-1971, 1975-1984
SHILLONG SHL 1980-1987,1991-1993 1988-1990
TRIVANDRUM TRD 1957-1998  
UJJAIN UJJ 1980-1998  
VISAKHAPATNAM VSK 1996-1998  

Back